Veilig Voelen

Vertrouwenspersoon
Er kunnen zich situaties of problemen voordoen die de leerling zo direct raken en tegelijk ook zo privé zijn, dat de leerling (en/of zijn of haar ouders/verzorgers) niet meer weet hoe er mee om te gaan. Zaken die de leerling liever ook niet bespreekt met een willekeurige medewerker van de school of met de schoolleiding. Vestiging Woldendorp heeft een vertrouwenspersoon. De taak van de vertrouwenspersoon is luisteren, adviseren en zo nodig stappen ondernemen. Maar dit laatste in principe nooit zonder toestemming van de betrokkenen. Voor bijzondere situaties is er een externe vertrouwenspersoon. De namen van de in- en externe vertrouwenspersonen zijn te vinden op de portal van het Dollard College.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Als het vermoeden bestaat dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De Meldcode is te vinden op de portal.

Veiligheidsplan
Vestiging Woldendorp is een veilige school. Dit betekent dat leerlingen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel veilig zijn en zich ook veilig voelen. Het veiligheidsplan ligt ter inzage op de administratie en/of in de mediatheek of is te vinden op de portal. Een onderdeel van het veiligheidsplan is het pestprotocol.